عکس علی ضیا در حال عیادت از رهبر

عکس جدید از علی ضیا در حال عیادت از رهبر معظم انقلاب

عکس علی ضیا در حال عیادت از رهبر

48 13