عکس مرتضی پاشایی در مدرسه

عکس از مرتضی پاشایی در حال گرفتن اولین جایزه مربوط به تک خوانی گروه سرود مدرسه سال 1373

عکس مرتضی پاشایی در دوران مدرسه

20 0