عکس مرتضی پاشایی در مدرسه

عکس از مرتضی پاشایی در حال گرفتن اولین جایزه مربوط به تک خوانی گروه سرود مدرسه سال 1373

عکس مرتضی پاشایی در دوران مدرسه

قبلاً رای داده اید!