عکس رز رضوی با دیگ نذری در ایام محرم

عکس جدید از رز رضوی با دیگ نذری در ایام محرم :

” بهترين دعاي امروز… خداياهركي كه با من بدي كرد هركسي كه مرا بد گفت هركسي كه غيبت مراكرد كسي اگر دلم را رنجاند من امروز براي رضاي تو همه را بخشيدم التماس دعا? ”

عکس رز رضوی با دیگ نذری در ایام محرم

قبلاً رای داده اید!