عکس شیوا طاهری با دستگاه چاپ

عکس جدید قدی از شیوا طاهری با دستگاه چاپ :

” پشت سر بنده قدیمی ترین دستگاه چاپ ???? ”

عکس شیوا طاهری با دستگاه چاپ

قبلاً رای داده اید!