سلفی رضا بهشتی آتشگاه با سگ

رضا بهشتی آتشگاه

رضا بهشتی آتشگاه

وقتی طرف از درک و نجابت شما و از اینکه به حریمش احترام قائل شدید خوشش میاد و خودش میاد تو کادر سلفی
صمیمیتی که آرامش بخش است برای انسان و طبیعت
در زمانه ای که انسان ، خود را و طبیعت را و حیوان را می آزارد

قبلاً رای داده اید!