گوئینت پالترو همراه دختر برادر یا خواهرش در غروب آفتاب [منبع اینستاگرام خودش]

گوئینت پالترو در غروب

گوئینت پالترو در غروب

غروب آفتاب زمان مناسبی است برای گرفتن عکس‌های زیبا و دل انگیز و غمگین، بشرطی که نتیجه کار چهره تاریک و سیاه سوژه نشود، مگر اینکه به عمد این کار صورت بگیرد.

چه عمد، چه ناشیگری، در این عکس، حتی اگر چهره گوئینت پالتروی ۴۴ ساله واضح نباشد، دریا و آسمان و سایه‌ها و غروب خورشید زیبا هستند!

قبلاً رای داده اید!