شادی دختران آلمانی در پیشواز پیشوا!

عکس تاریخی: شادی دختران آلمانی در پیشواز پیشوا!

لابد اگر زنده باشند می‌گویند: چی می‌خواستیم، چی شد!
۳۰ ژانویه سالروز به قدرت رسیدن هیلتر است.

 

قبلاً رای داده اید!