متفاوت بودنمتفاوت بودن یعنی وقتی همه پشت‌شون به دوربین است تو برگردی و زل بزنی به دوربین!

قبلاً رای داده اید!