متفاوت بودنمتفاوت بودن یعنی وقتی همه پشت‌شون به دوربین است تو برگردی و زل بزنی به دوربین!

0 1