خبرنگاران، در هم و بر هم

خبرنگاران و عکاسان با حفظ فاصله معنوی

دومین روز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری

قبلاً رای داده اید!