در اینستاگرام مریم رضوی، عکاس عکس زیر، یکی از کاربران نوشته:

«شباهت به سیلوستر میده»

رویا تیموریان و سیلوستر استالونه

بنظر شما چقدر این عکس رؤیا تیموریان شبیه سیلوستر استالونه است؟

قبلاً رای داده اید!