شهره لرستان، عکس تازه‌ای از خود را با هشتگ امید، امید به فردا، امید به زندگی، امید به فردایی بهتر، و آبادان، خوزستان، اهواز منتشر کرده است.

شهره سلطانی با امید به فردا

قبلاً رای داده اید!