عمق نگاه مونا کرمی
مونا کرمی در اینستاگرامش نوشته: «گاهی از عمق نگاه یک آدم می‌شه همه چیز را فهمید» و هشتگ زده: «مونا»، «کرمی»، «بازیگر»، «بازیگران»، «بازیگری»، «هنر»، «هنرمند»، «هنرمندان»عمق نگاه مونا کرمی

گاهی از هشتگ آدم‌ها نیز می‌شود همه چیز را فهمید!

عمق نگاه مونا کرمیعمق نگاه مونا کرمی

قبلاً رای داده اید!