غزاله جزایری در لباس نظامی
غزاله جزایری این روزها در نمایش دیکتاتور عاشق بازی می‌کند که حال و هوای دوران نازی‌ها را دارد و عاشق شدن هیتلر!غزاله جزایری در لباس نظامی

غزاله جزایری در لباس نظامی

غزاله جزایری در لباس نظامی

قبلاً رای داده اید!