مارال فرجاد پر از انرژى مثبت!مارال فرجاد پر از انرژى مثبت!
هانیه زاهد، عکاس این عکس، پرسیده:

«يه عکس پر از انرژى مثبت ?
به شمام همین حسو منتقل می‌کنه؟!»

بذارید خوب ببینم….
نه!

قبلاً رای داده اید!