حتما می‌گویید زن و شهرهرهایی که تازه ازدواج کردند و مثل کنه چسبیدن بیخ هم و تند و تند سلفی دو نفره چسبیده بهم می‌گیرند!

نخیر این‌های که گفتید نیست، اون دو نفری که یک حساب اینستاگرامی بسشونه عبارتند از مصطفی و مجتبی بلال حبشی!

کدام دو نفری هستند که یک حساب اینستاگرامی بسشونه؟
اینستاگرام مصطفی و مجتبی بلال حبشی
instagram.com/rica2official

قبلاً رای داده اید!