کمند امیرسلیمانی: عشق بورزید
کمند امیرسلیمانی در اینستاگرامش نوشته که «تا می‌توانید به اطرافیان و کسانی که دوستشان دارید عشق بورزید.»

خوب حالا ما باید شماره بگیریم یا برویم اطراف خونه کمند امیرسلیمانی چادر بزنیم تا شامل لطفش شویم؟!

قبلاً رای داده اید!