سارا منجزی‌ در جستجوی آرامش

سارا منجزی‌ در جستجوی آرامش
سارا منجزی‌ با نوشته زیر اینستاگرامش را بروز کرد:
“آرام تویی‌،
بر همه احوالِ پریشان شده‌ی ما”

این روزهای زمین محتاج حال ِ خوب
محتاج اتفاق‌های لبخند دار
محتاج گریه‌های از سر ذوق
محتاج آرامش شبانه‌ی قبل از خواب
محتاج بودن ِ واژه‌ی خداست
آدم اســت دیـــگـــر
گــآهی دلش پر اســـت
از خوبـــی‌هایی که می‌کــــند
و دیده نمی‌شـــود ؛
خــــدا می‌بــینـد مهربان جان
غـــــمی به دل نیآور …
که خدا عجــیب بزرگ است

قبلاً رای داده اید!