سحر قریشی: همین است!

سحر قریشی: همین است!

سحر قریشی تصویر خوش آب و رنگ خودش را در اینستاگرامش منتشر کرده و نوشته:

«This is it… .!!!»

که به فارسی می‌شود یک چیزی در این مایه: «همین است!»

شیخ سعدی در همین ارتباط می‌فرماید:

«بر حدیث من و حُسن تو نیفزاید کس
حد همین است سخندانی و زیبایی را»!

قبلاً رای داده اید!