گاهی باید از سگ‌ها آموخت!

گاهی باید از سگ‌ها آموخت!

گاهی هم باید از گوسفندها آموخت!

گاهی باید از سگ‌ها آموخت!

 

قبلاً رای داده اید!