بازگشت به تنظیمات اولیه: عکس بدون ریش محسن افشانی!
محسن افشانی ریش و سبیلش را [در چهارچوب قواعد اسلامی] زده و در اینستاگرامش نوشته:

«بدون ريش برگشتم به تنظيمات كارخانه😂

چيجوريام؟

ريش بذارم يا نه؟»

بازگشت به تنظیمات: عکس بدون ریش محسن افشانی!

محسن افشانی بدون ریش و سبیل

یک عکس بدون ریش و سویل محسن افشانی در سال ۹۵ منتشر شد که نشان می‌دهد همسرداری و قاطی مرغ‌ها شدن کار آسانی نیست!

بازگشت به تنظیمات: عکس بدون ریش محسن افشانی!

محسن افشانی بدون ریش و سویل

قبلاً رای داده اید!