چه خبر از امیر تتلو؟

چه خبر از امیر تتلو

چه خبر از امیر تتلو

چه خبر از امیر تتلو

چه خبر از امیر تتلو

در فیسبوک امیر تتلو آمده:

بیدارترین!!! می‌دونی؟!! من دنبال یه آتوام که همه چی را به هم بزنم!! همیشه!! چون این من نیستم که می‌بازم…!!! ۹۶

0 0