رفقای قدیمی: سیاوش خیرابی و شاهرخ استخری
سیاوش خیرابی در توضیح این عکس نوشته: «امروز بعد از مدت‌ها با رفیق قدیمی کلی حالمون خوب شد با هم»
شاهرخ استخری هم نوشته: «رفیق قدیمی امروز مهمونمون بود».

رفقای قدیمی: سیاوش خیرابی و شاهرخ استخری

قبلاً رای داده اید!