مهدی کوشکی و زنی که پشت سر اوست
می‌گویند پشت سر هر مرد موفقی یک زن گریمور [چهره‌پرداز] قرار دارد. مهدی کوشکی در اینستاگرام با اشاره به سارا اسکندری نوشته: «دستُ پنجه خانم»!

مهدی کوشکی و زنی که پشت سر اوست

قبلاً رای داده اید!