مهناز افشار و نفرتی که موج می‌زند!

مهناز افشار و نفرتی که موج می‌زند!

مهناز افشار عکسی زیر خاکی در اینستاگرامش رو کرده و نوشته:

«من خاله خانواده همراه با محمد و لی لی

دختران سرزمین ما ریشه این خاک هستند!

خشکشون نکنین!»

 

از دختران این سرزمین که بگذریم، آقا محمد، پسر این سرزمین، خشم و نفرتت از چیست که سالیان سال است پابرجاست؟

مهناز افشار و نفرتی که موج می‌زند!

قبلاً رای داده اید!