این پیرمرد بدجنس را می‌شناسید؟

حتما می‌شناسید، شاید نه با این عکسش، اما حتما او را می‌شناسید!

این پیرمرد بدجنس را می‌شناسید؟

۲۶ اوت روز تولد او بود. به همین مناسبت در توییترش با بدجنسی نوشت:

«هی بر و بچ
می‌خواهین احساس پیری کنین؟
من ۴۰ ساله شدم!
قابلی نداشت!»

و افزود:

«این هدیه من به جهان است: من کاری می‌کنم که مردم احساس پیری کنند.

من دیگه یه بچه نیستم، این شغل من است.»

او مکالی کالکین است، همان پسربچه شیرین و نمکین و بدجنس فیلم تنها در خانه.

این پیرمرد بدجنس را می‌شناسید؟

حالا ۴۰ ساله شده است. چه زود گذشت! چه پیر شدیم! لعنت به مکالی کالکین!

قبلاً رای داده اید!